BACK HOME NEXT
 
 
Lug pov thauwj ntawm ib tug yawg tau moog ua lub neej nrug dlaab. Vaajtswv tau cawm nwg dlim.
 

EMMANUEL ENI PART 1 AUDIO (TRANSLATED IN HMONG)

EMMANUEL ENI PART 2 AUDIO (TRANSLATED IN HMONG)

EMMANUEL ENI PART 3 AUDIO (TRANSLATED IN HMONG)

EMMANUEL ENI PART 4 AUDIO (TRANSLATED IN HMONG)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Zaaj nuav yog lug povthawj lug ntawm ib tug Fujsaam haiv neeg Phab mab [birma ] kws Tswv Yexus tau coj nwg moog pum ntau yaam nyob huv ntujtawg lug pav rua suavdlawg paub thaus nwg tuag nwg tub pib lwj lawm nwg lub cev maam rov cajsa tuaj raws le nwg moog pum.
 

LUG POV THAUWJ HAUJ SAM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Zaaj has nuav yog ib cov lug povthawj lug ntawm ib tug ntxhais hmoob kws Tswv Yexus coj nwg moog saib lub ntujtawg kws nwg tau pav raws le nwg tau moog pum lug.
 

LUG POV THAUWJ IB TUG NTXHAIS HMONG MOOG SAIB NTUJTAWG (PART 1)

LUG POV THAUWJ IB TUG NTXHAIS HMONG MOOG SAIB NTUJTAWG (PART 2)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
BACK HOME NEXT