BACK HOME NEXT
 
 
Hmloog XF. Txawj Tsu Kwm qha Vaaj Lug Kub
 

DHLA KUAS DLIMB

DLAAB ROV LUG

KAUM TUG NKAUJ

KEV PHEM TSHWM

LUB NEEJ IB VUAG DLUA

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Michael Kue qha Vaaj Lug Kub
 

LEEJ TXIM RUA VAAJTSWV

NPLAJTEB KAWG

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
BACK HOME NEXT